Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Δημοσίευσης, Εκκαθάρισης, Ποινικού Μητρώου & Ποινικών Ενδίκων Μέσων

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
6ος 1218 Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίευσης, Εκκαθάρισης Ποινικού Μητρώου & Ποινικών Ενδίκων Μέσων 210-640-4448
1215 Δημοσίευση / Εκκαθάριση 210-640-4464
210-640-4465
210-640-4466
210-640-4467
1217 Βεβαιωθέντα / Ένδικα Μέσα 210-640-4445
Σύνταξη Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Έκδοση Πιστοποιητικών Περί Ασκήσεως ή Μη Ενδίκων Μέσων / Ένδικα Μέσα 210-640-4444
210-640-4446
1218 Σύνταξη Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Έκδοση Πιστοποιητικών Περί Ασκήσεως ή Μη Ενδίκων Μέσων / Ένδικα Μέσα 210-640-4447