Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1208 6ος Μπουζιάνη Σωτηρία Προϊσταμένη 210-640.4150
1208 6ος Μπουζιάνη Σωτηρία Στατιστική 210-640.4150
1208 6ος Μπέτσης Χρήστος Ένδικα Μέσα 210-640.4441
1208 6ος Καλιακούδα Σταυρούλα Δημοσίευση 210-640.4443
1210 6ος Μισκή Στυλιανή Δημοσίευση 210-640.4443